obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Hlavná stránka
Združenie
Aktuality
Výbor ZSŠS
Dokumenty
+ Zápisnice
+ Prezentácie
+ Celoslovenské stretnutia
Členské príspevky
Školenia
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
   
 • 5. 4. 2018 sa konalo pripomienkovanie k návrhu zákona 317, ktorého sa zúčastnila prezidentka združenia. V tento deň sa konala aj prezentáciu legislatívneho zámeru k zákonu 596, ktorého sa za združenie zúčastnila PaedDr. Lenka Kampmillerová.  
 • ZZŠS sa stalo členom pracovnej skupiny k tvorbe Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja  SR do roku 2030. Prezidentka sa zúčastnila prvého zasadania pracovnej skupiny dňa 12. 3. 2018.   
 •  
  V dňoch 5. a 6. marca sa konalo 5. zasadanie Celoslovenskej sekcie základných škôl v Košiciach. Zasadania sa zúčastnili prezidentka a viceprezidentka združenia.
 • 16.2. a 1. 3. 2018 sa zúčastnila prezidentka združenia stretnutia k Národnému programu výchovy vzdelávania SR.  
 • Napísali sme list pani poslankyni Lucii Ďuriš Nicholsonovej, v ktorom sme vyjadrili nespokojnosť s jej vyjadreniami na adresu kvality základných škôl, ktoré odzneli v médiách dňa 7. 2. 2018. 
 • 5. 2. 2018 sa zúčastnila prezidentka združenia na pripomienkovaní návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. 
 • 24. 2. 2018 viceprezidentka Ing. Tchuríková zastupovala ZZŠS na prezentácii nové návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. 
 • ZZŠS nesúhlasí so zvýšením počtu žiakov prijímaných 8. ročné gymnáziá. Poslali sme stanovisko pani ministerke i poslancom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Prišla nám odpoveď pani ministerky na náš list.  
 • Vysvetlenie platnosti inštruktorských kurzov ohľadom LVVK:
  Osvedčenia na inštruktora lyžovania v súlade so zákonom č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre (keďže tento zákon reguloval akreditácie na vzdelávanie inštruktorov lyžovania) v čase od r. 2008 do 2015 platili 5 rokov.  Áno, je možné posielať pedagógov s osvedčením MPC, ale v zmysle v tom čase platnej legislatívy tie osvedčenia skutočne platili 5 rokov. Tých sedem rokov, ktoré si pedagogická verejnosť pletie s dĺžkou platnosti osvedčenia súvisia so sedemročnou platnosťou kreditov v rámci kariérneho rastu pedagógov podľa zákona č. 317/21009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.  
   
 • Výbor združenia reagoval na vyhlásenie Spoločenstva učiteľov a priateľov slovenčiny k bojkotovaniu Testovania 5. Združenie dlhodobo podporuje Testovanie 5 a žiadalo MŠVVaŠ SR, aby sa našli financie na Testovanie 5 každý rok.  
 • 7. 11. 2017 členky výboru ZZŠS Petáková, Kampmillerová a Točená sa stretli z námestníčkami ŠPÚ pani PaedDr. Vladovou, PhD. a pani PaedDr. Somorovou. Spolu prerokovali problematiku Metodikého portálu, Vzdelávacích programov pre zdravotne znevýhodnené a všeobecne intelektuálne nadané deti a odporúčali preskúmať, čo by prinášalo zmeniť predmetové vzdelávanie na vzdelávanie po oblastiach.   
 • 26. 10. 2017 sa prezidentka zúčastnila zasadania Monitorovacieho výboru Európskej komisie pre štrukturálne fondy. 
 • 17. 10. 2017 pani ministerka školstva prijala zástupcov združenia a prediskutovali sme základné problémy základných škôl z pohľadu združenia. 
 • 11. 10. 2017  sa prezidentka zúčastnila stretnutia s členmi komisie EÚ, ktorí monitorujú stav školstva na Slovensku. 
 • 4. 10. 2017 sa členky výboru Mgr. Petáková, PaedDr. Kubovičová a RNDr. Točená zúčastnili Okrúhleho stola k anotáciám projektu EÚ k inklúzii vzdelávania. 
 • 3. 10. 2017 sa členky výboru Mgr. Petáková, RNDr. Točená a PaedDr. Kampmillerová stretli s hlavnou inšpektorkou SR PaedDr. Kalmárovou. 
 • 26. 9. 2017 sa prezidentka zúčastnila rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore ESF ako pozorovateľ.  
 • 22. 9. 2017 bolo pracovné stretnutie prezidentky a zástupcov MV SR k analýze súčasného stavu procesov reformného zámeru „Zefektívnenie procesov a realizácie služieb v oblasti regionálneho školstva a uznávanie dokladov o vzdelaní a uznávanie odborných kvalifikácií zo zahraničia“.   
 • 21. 9. 2017 sa prezidentka zúčastnila rokovania Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií. 
 • 20. 9. 2017 sa konalo v Žiline zasadanie výboru ZZŠS. 
 • 18. - 20. 9. 2017 sa konalo zasadanie Celoslovenskej sekcie vzdelávania v ZŠ, ktorej sa zúčastnila prezidentka a viceprezidentka združenia. 
 • 13. 9. 2017 sa členky výboru Mgr. Petáková a PaedDr. Kampmillerová zúčastnili otvorenia Vedeckého veľtrhu 2017.  
 • 23. 8. 2017 sa členka výboru PaedDr. Kubovičová zúčastnila stretnutia v oblasti prevencie kriminality na MV SR. 
 • 3. 6. 2017 bolo prvé stretnutie pracovnej skupiny k návrhu obsahu funkčného vzdelávania pre riadiacich pracovníkov škôl.  
 • 26. 5. 2017 sa zúčastnila prezidentka pracovného stretnutia ohľadom zmeny zákona o pedagogických a odborných zamestnancov. 
 • Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET, ktorý vystúpil na zasadaní pléna Vám posiela ponuku - pozvánku do Chorvátska na informačnú cestu na Makarskú riviéru. 
 • Prezidentka sa informovala na MŠVVaŠ SR a na NUCEMe ohľadom termínu Testovania 9 pre budúci školský rok. Odpoveď je nasledovná: 
  Termín 21. marec 2018 pre riadny termín T9-2018 a 5. apríl 2018 pre náhradný termín bol zvolený z nasledujúcich dôvodov:  
  •  V čase od 29. 3. 2018 do 3. 4. 2018 sú veľkonočné prázdniny. 
  • Riadny termín Testovania 9-2018 nemôže byť 28. 3. 2018, lebo by bol problém so zberom odpoveďových hárkov z testovania, ktorý trvá dva pracovné dni. Dňa 29. 3. 2018 sú prázdniny a deň 30. 3. 2018 je dňom pracovného pokoja, t. j. nie je časový priestor na zber odpoveďových hárkov zo škôl.
  • Riadny termín Testovania 9-2018 nemôže byť 4. 4. 2018, lebo by bol problém s doručením testovacích nástrojov, ktoré trvá dva pracovné dni. Deň 2. 4. 2018 je dňom pracovného pokoja a  3. 4. 2018 sú ešte prázdniny, t.j. nie je časový priestor na doručenie testovacích nástrojov. Navyše nie je didakticky vhodné realizovať celoslovenské testovanie v nasledujúci deň po prázdninách.
  • Termín 11. apríl 2018 nie je vhodný, lebo po dvoch týždňoch musí byť ešte náhradný termín a už nie je fyzicky možné spracovať a distribuovať výsledky testovania všetkých žiakov do prvého termínu prijímacej skúšky na SŠ.
  Z predchádzajúceho je vidieť, že termín Testovania 9 výrazne závisí od termínu veľkonočného sviatku. V nasledujúcich rokoch sa budeme snažiť vyhovieť Vašej požiadavke o čo najneskorší možný termín Testovania 9.  
 • 26. 5. 2017 sa prezidentka zúčastnila pracovného stretnutia ohľadom návrhu novely zákona č. 317 o pedagogických a odborných zamestnancoch. Stretnutie organizovalo MŠVVaŠ SR. 
 • 25. 4. 2017 sa konalo stretnutie zástupcov tvorcov programu Učiace sa Slovensko MUDr. Jurášom a prof. Višňovským a členov výboru ZZŠS. 
 • 24. 4. 2017 sa prezidentka a viceprezidentka zúčastnili pripomienkovania návrhu národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na MŠVVaŠ SR.  
 • Odpoveď Ministerstva dopravy na list ohľadom riešenia vyplácania dopravného. 
 • Pripomienky ZZŠS k návrhu Národného programu výchovy a vzdelávania - Učiace sa Slovensko. Prezidentka sa za zúčastnila pripomienkovania dňa 6. 4. 2017 v Primaciálnom paláci a okrúhleho stola 8. 4. 2017 v divadle Aréna. 
 • 6. 4. 2015 sa prezidentka zúčastnila pracovného stretnutia ohľadom hodín Dejepisu, ktoré zorganizoval pán štátny tajomník Mgr. Peter Krajňák. 
 • 4. 4. 2015 sa stretla prezidentka združenia s podpredsedníčkou parlamentného výboru pre vzdelávanie pani Mgr. Eva Smolíkovou. Hovorili o problémoch základného školstva a návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko. 
 • Prezidentka a viceprezidentka sa v dňoch 27. až 28. 3. zúčastnili rokovania Celoslovenskej sekcie vzdelávania v základných školách. 
 • Prosíme členov združenia, aby posielali pripomienky k návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania - Učiace sa Slovensko - /data/files/6987_uciace_sa_slovensko.pdf. Vaše pripomienky čakáme do 7. apríla na mailovej adrese - petakova@skolalamac.sk . 
 • 23. 3. 2017 sa prezidentka a viceprezidentka stretla pánom štátnym tajomníkom ministerstva školstva. Na rokovaní spoločne prediskutovali témy asistentov učiteľa, pridania hodín dejepisu a normatívneho financovania.  
 • 23. 3. 2017 - Prezidentka a viceprezidentka združenia boli na rozporovom konaní k novele zákona 597/2003. Združenie zostalo v dvoch zásadných pripomienkach naďalej v rozpore a v jednej v čiastočnom rozpore.  
 • Odpoveď z MŠVVaŠ SR na žiadosť o bezplatné dopravné pre žiakov ZŠ. 
 • 6. 3. 2017 zastupovali ZZŠS na konferencii PISA 2015 členky výboru ZZSS Mgr. Petáková a RNDr. Točená 
 • Odpoveď kancelárie premiéra SR na žiadosť ZZŠS na bezplatné dopravné pre žiakov základných škôl. 
 • 8. 2. 2017 ohľadom bezplatného dopravného pre školopovinných žiakov sme sa obrátili aj predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. 
 • 8. 2. 2017 poslali sme list pánovi ministrovi, ktorom ho žiadame o zvýšenie normatívu na asistenta učiteľa. 
 • 1. 2. 2017 prezidentka a viceprezidentka združenia boli prijaté riaditeľkou odboru financovania regionálneho školstva Ing. Sládečkovej.  
 • 1. 2. 2017 sme poslali list pánovi premiérovi ohľadom riešenia dopravného žiakov ZŠ.  
 • 31. 1. 2017 boli prijatí zástupcovia výboru ZZŠS u pani štátnej tajomníčky Mgr. Oľgy Nachtmannovej, PhD. a oboznámili ju s pripomienkami združenia k Tézam Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania a so závermi jesenného zasadania pléna ZZŠS. 
 • 10.1.2017 poslali sme závery celoslovenského zasadania pléna ZZŠS z jesene 2017 pánovi ministrovi listom.  
 • 6. 12. 2016 sa prezidentka zúčastnila pripomienkovania návrhu zmien zákona o financovaní škôl č. 597 / 2003 Z. z. na MŠVVaŠ SR.  
 • Žiadosť o zmenu financovania dopravného na žiaka - list na MŠVVaŠ SR 
 • Národný program výchovy a vzdelávania - ciele / pripomienky združenia 
 • Inštitút pre výskum práce a rodiny nás požiadal o  informovanie členov ZZŠS o výskume "Systémy riadenia a ich vplyv na manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - pracovný stres, rizikové správanie, pracovné podmienky a ich dopady na BOZP - II. etapa: Riadenie psychosociálnych rizikových faktorov zamestnancov pracujúcich v oblasti školstva".
  Zároveň nás požiadal, aby jednotlivé školy realizovali dotazníkový prieskum v dvoch častiach:
  1.
   
  prieskum, ktorý je určený pre všetkých zamestnancov/kyne pracujúcich v školstve, prebieha v mesiacoch október - november 2016 a je dostupný on-line na web stránke http://ivpr.formees.com/f/bozp/. Dotazník je možné vyplniť iba elektronicky. V prílohe listu prikladáme Oznam o realizovaní prieskumu – pre zamestnancov/kyne
  2.
   prieskum, ktorý je určený pre zamestnávateľov v regionálnom i vysokom školstve, tzn. vrcholový manažment inštitúcie (školy, školského zariadenia, univerzity, fakulty), je dostupný na web stránke http://ivpr.formees.com/f/zamestnavatel/ a prebieha do 10. decembra 2016. Dotazník je možné vyplniť iba elektronicky.
    
 • 7. a 8. 11. 2016 sa zúčastnila prezidentka a viceprezidentka na rokovaní Celoslovenskej sekcie vzdelávania v základných školách.  
 • 24. 10. 2016 sa prezidentka združenia zúčastnila okrúhleho stola ohľadom pripomienkovania návrhu cieľov k Národnému programu rozvoja školstva na MŠVVaŠ SR.
 • 21. 10. 2016 sa prezidentka združenia Mgr. Petáková a členka výboru PaedDr. Kampmillerová stretli s riaditeľom ŠPÚ doc. PhDr. Ľudovítom Hajdukom, PhD., aby ho pozvali na zasadanie pléna a zoznámili ho s problémami základných škôl.
 • 21. 10. 2016 členka výboru Mgr. Galčíková zastupovala združenie na stretnutí ku koncepcii výchovného  a kariérového poradenstva na MŠVVaŠ SRZdruženie poslalo k materiálu pripomienky písomne.
 • 12. 10. 2016 sa viceprezidentka zúčastnila stretnutia OZPŠaV a signatárov k záverom kolektívneho vyjednávania pre budúci rok.
 • 3. a 4. 10. 2016 sa členovia výboru zúčastnili konferencie OZPŠaV SR.
 • 29. 9. 2016 sa prezidentka zúčastnila spoločného stretnutia OZPŠaV a signatárov Deklarácie, aby sa dohodli na ďalšom postupe ohľadom kolektívneho vyjednávania.
 • 13. 9. 2016 sa prezidentka a členka výboru PaedDr. Kampmillerová  zúčastnili otvorenia Vedeckého veľtrhu 2016.
 • Dňa 15. 6. 2016 prijala NR SR novelu školského zákona č. 216/2016 Z. z.. Nesúhlasíme so znením § 29 odsek 18 tohto zákona a svoje stanovisko sme vyjadrili listom pánovi ministrovi, pánovi predsedovi parlamentu a predsedovi výboru pre vzdelávanie,...
 • 4. 7. 2016 bola prezidentka na MŠVVaŠ SR na stretnutí ohľadom Reformného zámeru rezortu školstva s cieľom zefektívniť poskytovanie služieb a zlepšenie úrovne riadenia prostredníctvom realizovaných projektov. Stretnutie organizovala sekcia informatiky.
 • 23.6.2016 sa prezidentka zúčastnila zasadnutia profesijnej sekcie špeciálnych škôl a školských zariadení Združenia stredného školstva OZ PŠaV na Slovensku.
 • Odpoveď MŠVVaŠ SR na závery Celoslovenského zasadania pléna ZZŠS
 • 2. 6. 2016 sa prezidentka zúčastnila stretnutia signatárov Deklarácie a OZPŠaV SR.
 • 27. 5. 2016 sa Mgr. Petáková, Ing. Mílová a Mgr. Halák zúčastnili rokovania na MŠVVaŠ SR ohľadom žiakov študujúcich v zahraničí.
 • Odpoveď MŠVVaŠ SR na riešenie problémov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 • Odpoveď z MŠVVaŠ SR k problematike Testovania 5.
 • Na MŠVVaŠ SR boli zaslané listy ohľadom Testovania 5 a riešenia problému žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 • Prezidentka zaslala závery rokovania Celoslovenského zasadania pléna pánovi ministrovi a zúčastneným poslancom NR SR.
 • 19. 5. 2016 sa Mgr. Petáková a PaedDr. Kampmillerová zúčastnili Okrúhleho stola, ktoré organizoval minister školstva. Pripomienkovali rozpracovanie úloh Programového vyhlásenia vlády.
 • 18. 5. 2016 sa prezidentka zúčastnila spoločného rokovania signatárov Deklarácie.
 • 11. 5. 2016 sa prezidentka zúčastnila stretnutia zástupcov organizácii pracujúcich v školstve. Spoločne sa dohodili na podpore Deklarácie a spoločného postupu pri jej presadzovaní. Prijali spoločné komuniké.
 • 19. 4. 2016 sa prezidentka združenia zúčastnila protestného pochodu OZPŠaV a signatárov Deklarácie za zlepšenie podmienok v školstve. Spolu so zástupcami OZPŠaV SR odovzdali vyhlásenie signatárov Deklarácie.
 • 19. 4. 2016 sa zástupcovia výboru ZZŠS Mgr. Halák a Ing. Mílová zúčastnili rokovania na MŠVVaŠ SR ohľadom školskej dokumentácie v spojitosti so žiakmi študujúcimi v zahraničí.
 • 04. 04. 2016 sa prezidentka a viceprezidentka zúčastnili rokovania na MŠVVaŠ SR ohľadom návrhu programového vyhlásenia vlády pre oblasť vzdelávania.
 • Mladý tvorca - Kompletné informácie o podujatí Mladý tvorca 2016, ktorého súčasťou je aj seminár pre výchov poradcov zo základných škôl nájdete na http://www.economy.gov.sk/mlady-tvorca-2016/146994s. V prípade potreby o doplnenie zverejnených informácii sa obráťte na členky organizačného výboru výstavy: Ing. Alenu Janatovú 02/4854 1537, janatova@mhsr.sk a Mgr. Danku Záleskú 02/4854 3535,  zaleska@mhsr.sk
 • 22. 03. 2016 poďakovanie pani štátnej tajomníčky Romany Kanovskej za spoluprácu pri prerokovaní Akčných plánov informatizácie a digitalizácie školstva do roku 2020.
 • 21. 03. 2016 sa prezidentka združenia zúčastnila stretnutia OZPŠaV SR a ostatných stavovských organizácií. Dohodli sa na spoločnom postupe ohľadom Deklarácie.
 • 8. 3. 2016 žiadali sme o bezplatné licencie firmy Microsoft pre školy.
 • 19. 02. 2016 sa členovia ZZŠS zúčastnili prezentácie správy OECD o stave školstva na Slovensku. 
 • 18. 02. 2016 prezidentka ZZŠS sa zúčastnila stretnutia zástupcov stavovských organizácii a OZPŠaV SR s pánom ministrom, aby mu spoločne prestavili Deklaráciu.
 • 17. 02. 2016 bola podpísaná Deklarácia OZPŠaV SR a partnerských organizácií, v ktorej sú spísané požiadavky školstva na budúcu vládu.
 • 12. 02. 2016 sa prezidentka zúčastnila rokovania pracovnej skupiny ku kontinuálnemu vzdelávaniu na MŠVVaŠ SR.
 • 11. 02. 2016 sa prezidentka zúčastnila spoločného stretnutia OZPŠaV SR a partnerských organizácií a spísali Deklaráciu určenú politickým stranám uchádzajúcim sa vo voľbách v roku 2016.
 • 10. 02. 2016 sa viceprezidentka Ing. Eva Tchuríková zúčastnila rokovanie pracovnej skupiny k financovaniu školstva na MŠVVaŠ SR.
 • 28. 01. 2016 - spoločné stretnutie zástupcov OZ PŠaV SR, partnerských organizácii a pána ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Rokovania sa zúčastnila prezidentka Mgr. Alena Petáková a členka výboru PaedDr. Lenka Kampmillerová
 • 21. 01. 2016 - pracovná skupina k financovaniu školstva - prezidentka ZZŠS
 • 20. 01. 2016 sa prezidentka zúčastnila rokovania pracovnej skupiny ohľadom kontinuálneho vzdelávania.
 • 12. 01.2016 sa prezidentka zúčastnila stretnutia s ministrom školstva a zástupcami stavovských organizácií v školstve
 • 8. január 2016 - riaditeľské voľno - odpoveď pána ministra na našu požiadavku zo  zasadania pléna.
 • 25. - 26. 11. 2015 sa prezidentka Mgr. Alena Petáková zúčastnila konferencie  Kvalifikácie pre Slovensko.
 • 20.11. 2015 sa zúčastnila členka výboru PaedDr. Jarmila Gáborová zasadnutie Rady Partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Trenčianskeho kraja na roky 2014 -2015
 • 13. 11. 2015 odovzdanie záverov zasadania pléna ZZŠS pánovi ministrovi
 • 13. 11. 2015 spoločné poďakovanie pánovi ministrovi za pripomienkovanie Akčného plánu LGBTI v časti úloh pre MŠVVaŠ SR (pripomienkovanie a poďakovanie)
 • 12. 11. 2015 sa zúčastnila členka výboru PaedDr. Jarmila Gáborová Seminára pri príležitosti ročnej spolupráce  ČŠI a ŠŠI., ktorý sa konal v Piešťanoch.
 • 8.10. 2015 - Rokovanie k Akčnému plánu informatizácie a digitalizácia školstva do roku 2020 - list pani štátnej tajomníčky, požiadavky ZZŠS
 • 6.10. 2015 - List pánovi ministrovi školstva k Centrálnemu registru žiakov
 • 28. 09. 2015 - stretnutie s pani riaditeľkou ŠPÚ Mgr. Petrou Fridrichovou a s prezidentkou Mgr. Alenou Petákovou a zástupkyňou výboru PaedDr. Kampmillerovou.
 • 21. 09. 2015 sa prezidentka združenia stretla s generálnym riaditeľom Sekcia regionálneho školstva SR pánom Galanom a pozvala ho na Celoslovenské zasadanie pléna ZZŠS
 • Úpravy v novele školského zákona  – základné zmeny s platnosťou 1. 9. 2015 vypracovala Mgr. Ingrid Kováčová, riaditeľka odboru základných škôl, MŠVVaŠ SR.
 • Zhrnutie úprav k novému školskému roku, ktoré sa týkajú základných škôl - vypracovala Mgr. Ingrid Kováčová, riaditeľka odboru základných škôl, MŠVVaŠ SR. 
 • 27. 8. 2015 boli členovia výboru na stretnutí s pánom ministrom s príležitosti začatia nového školského roku.
 • 12. 8. 2015 sa prezidentka zúčastnila stretnutia na MŠVVaŠ SR ohľadom dopracovania postupu pri realizácie dotácii na školy v prírode a lyžiarske výcviky.
 • 23. 7. 2015 sa člen výboru Pavol Halák zúčastnil rokovania na MŠVVaŠ SR ohľadom realizácie dotácií na školy v prírode a lyžiarske kurzy.
 • 1. 6. 2015 sa prezidentka a viceprezidentka zúčastnili zasadania skupiny na odstránenie administratívnej záťaže.
 • 27. 5. 2015 sa prezidentka zúčastnila stretnutia ministra školstva, OZ PŠaV, ARŠG a SKU k téme mobingu a bossingu v školstve.
 • Odpoveď predsedu parlamentu na náš list zo dňa 13. 5. 2015 ohľadom zachovania legislatívy pri voľbe riaditeľa školy.
 • 13. 5. 2015 sa prezidentka zúčastnila spoločného stretnutia zástupcov OZ PŠaV SR, predsedu VÚC Žilina p. Blanára, SKU, ARŠG a AOŠS k legislatívnej úprave voľby riaditeľa školy. Združenia a asociácie dali spoločné vyhlásenie. 
 • 13. 5. 2015 na základe záverov zasadania pléna ZZŠS sme poslali list predsedovi vlády SR, predsedovi parlamentu, poslancom školského výboru o nesúhlasom s úpravami legislatívy ohľadom voľby riaditeľa školy.
 • 11. 5. 2015 sa prezidentka združenia zúčastnila stretnutia pracovnej skupiny pre prípravu prijímacích pohovorov na stredné školy.
 • 23. 4. 2015 sa konalo ďalšie zasadanie skupiny na odstránenie nadmernej byrokracie v školstve za účasti prezidentky a viceprezidentky ZSŠS.
 • 22. 4. 2015 sa člen výboru Mgr. Pavol Halák zúčastnil úvodného stretnutia na posudzovanie projektov k vzdelávaniu pedagógov v oblasti finančnej gramotnosti.
 • 22. 4. 2015 prezidentka sa zúčastnila rokovania ohľadom zmeny prijímacieho konania žiakov 9. ročníka na stredné školy u pani štátnej tajomníčky.
 • 28. 3. 2015 sa prezidentka zúčastnila Okrúhleho stola ohľadom budúcnosti školstva.
 • 26. 3. 2015 sa zúčastnila viceprezidentka  na zasadaní pracovnej skupiny na odstránenie nadmernej byrokracie v školstve.
 •  
  Pripomienkovali sme návrh zákona na stránke - Portál právnych predpisov 
 • 19. 3. 2015 sa prezidentka zúčastnila rokovania u pani štátnej tajomníčky ohľadom zmeny v prijímacom konaní na stredné školy.
 • 18. 3. 2015 sa zástupcovia výboru stretli s pánom ministrom. Prerokovali sme základné problémy základného školstva.  
 • Výbor zaslal stanovisko pre Nadáciu pre deti Slovenska k napĺňaniu Dohovoru o právach dieťaťa na Slovensku. 
 • 10. 3. 2015 sa prezidentka zúčastnila spoločného rokovania zástupcov MŠVVaŠ SR a zástupcov stavovských organizácií k pripomienkovaniu návrhov zmien v zákonoch 245, 596  a 317. 
 • Od 16. 2. 2015 sú na webovom sídle MŠVVaŠ SR a ŠPÚ zverejnené Inovované ŠVP 
 • 11. 2. 2015 sa konalo zasadanie výboru ZSŠS. Rokovania sa zúčastnila riaditeľka odboru ZŠ MŠVVaŠ SR Mgr. Ingrid Kováčová a podpredseda OZ PŠaV Ing. Martin Maták.
 • 6. 2. 2015 prezidentka ZSŠS vystúpila v RTVS v relácii Z prvej ruky k chrípkovej epidémii. 
 • List ministrovi školstva, vedy výskumu a športu SR ohľadom zvýšeného počtu žiakov triedach ZŠ 
 • 5. 12. 2014 - rokovanie s riaditeľom Inštitútu vzdelávacej politiky pánom Matejom Šiškovičom ohľadom štátnych vzdelávacích programov a rozdelenia učiva na ročníky
 • 20. 11. 2014 sa prezidentka stretla s pánom štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR Jurajom Draxlerom, MA.
 • 6. 11. 2014 sa zástupcovia združenia zúčastnili na MŠVVaŠ SR rokovania ohľadom otvoreného listu súkromných, cirkevných škôl a SKU na zachovanie otvoreného variantu ŠVP a RUP. Združenie naďalej zastáva stanovisko rozdelenia hodín a predmetov po ročníkoch. Na rokovaní sa dohodla platnosť oboch variantov ŠVP a možnosti výberu školy.
 • 24. 10. 2014 sme poslali stanovisko k úpravám ŠVP, ktoré boli urobené na základe pripomienok združenia.
 • 20. 10. 2014 sa zástupcovia združenia opätovne stretli na rokovaní na MŠVVaŠ SR ohľadom úprav ŠVP - hlavne matematiky a techniky.
 • 14.10. 2014 žiadosť MŠVVaŠ SR o stanovisko k výške percentuálneho podielu finančných prostriedkov z normatívu pre zriaďovateľa a stanovisko ZSŠS.
 • 13. 10. 2014 sa zástupcovia združenia zúčastnili rokovania Asociácie štátnych gymnázií v Rajeckých Tepliciach.
 • 13. 10. 2014 sa zástupcovia výboru zúčastnili rokovania na MŠVVaŠ SR ohľadom ŠVP. Prítomní boli zástupcovia ŠPÚ, SKU, ZKŠS a MŠVVaŠ SR. Združenie v rámci kompromisu trvalo na troch základných požiadavkách - upraviť učivo jazykov do ročníkov, doladiť medzipredmetové vzťahy prírodovedných predmetov a to hlavne úpravou matematiky. Keďže navrhovaný obsah predmetu technika nespĺňa naše požiadavky predmetu na rozvoj praktických zručností potrebných do života a neobsahuje zložky pestovateľské práca, varenie a príprava v domácnosti, navrhli sme, aby z každého ročníka z RUP bola jedna hodina daná do disponibilných hodín a povinne si škola vytvorí predmet na rozvoj praktických zručnosti ako prípravu na povolanie a život.
 • 9. 10. 2014 sa zástupcovia združenia stretli so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR a rokovali ohľadom zmien v ŠVP. Združenie bolo vyzvané ku kompromisom a určení základných priorít v ŠVP.
 • 8. 10. 2014 sa prezidentka zúčastnila stretnutia s predstaviteľmi OECD. Predstavila ZSŠS, jeho ciele a odpovedala na otázky týkajúce sa školstva na Slovensku.
 • 1. 10. 2014 sa zástupcovia výboru zúčastnili pripomienkovania Profesijných štandardov pedagogických a odborných zamestnancov.
 • 26. 9. 2014 sa prezidentka zúčastnila stretnutia MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ohľadom ŠVP a ich prerozdelenia na ročníky.
 • 2. 9. 214 - vystúpenie prezidentky v relácii Správy a komentáre
 • 31. 8. 2014 - vyhodnotenie projektu EduArt
 • 14. 8. 2014 sa prezidentka zúčastnila záverečného stretnutia s budúcimi učiteľmi v projekte Teach for Slovakia a diskusie s ministrom školstva SR.
 • 31. 7. 2014 sa zástupcovia výboru stretli s novým ministrom školstva. predstavili mu združenie a prerokovali základné priority združenia.
 • 18. 7. 2014 sa prezidentka a niekoľko riaditeľov škôl zúčastnili slávnostného otvorenia projektu Teach for Slovakia v prezidentskom paláci. Záštitu projektu prijal pán prezident a podporu projektu deklaroval a nový minister školstva.
 • 26. 6. 2014 sa prezidentka zúčastnila pripomienkovanie zásad tvorby nových zákonov - o školskej správe a samospráve a zákona o financovaní školstva a novely zákonov 245 - školský zákon a 317- o pedagogických zamestnancoch
 • 23. 5. 2014 - žiadosť MŠVVaŠ SR k prevádzkovaniu RIS a 26. 5. 2014 stretnutie zástupcov ZSŠS, ARŠG a ASOŠS k spoločnému stanovisku k prevádzkovaniu RIS
 • 22. 5. 2014 - stretnutie zástupcov MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, MPC, ŠŠI, NUCEM, VUDPaP, ZSŠS, SKU, zástupcov cirkevných škôl, zástupcov asociácií MŠ k návrhu ŠVP pre predprimárne, primárne a nižšie stredné vzdelávanie. Predniesli sme naše pripomienky
 • 5. a 6. 5.  sa prezidentka zúčastnila rokovania ohľadom projektu MŠVVaŠ SR - Digiškola.
 • 5. 5. 2014 - vyjadrenie prezidentky v relácii K veci k návrhu na dve funkčné obdobia riaditeľa školy
 • vyslovenie podpory OZ PŠaV  SR.
 • list OZ PŠVVaŠ SR - podporné stanovisko štátnym školám k varovaniu ETUCE na snahy TTIP - USA na rozvoj súkromného školstva na úkor štátneho školstva. 
 • 9. 4. 2014 - pracovné stretnutie k problematike testovania žiakov základných škôl  a podávania jednej prihlášky na štúdium na stredných školách. Stretnutie zvoláva generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.
 • 9. 4. 2014 - pracovné stretnutie ohľadom problematiky nastavenie normatívov na financovanie základných škôl.
 • 7. 4. 2014 - pracovné stretnutie k problematike vyučovania cudzích jazykov a ich zastúpenie v ŠVP. Stretnutie zvolal MŠVVaŠ SR. Z rokovania vyplynulo, že bude povinný jeden cudzí jazyk a to angličtina a druhý cudzí jazyk bude v disponibilných hodinách, na druhom stupni bude predmet technika. Rámcový učebný plán bude (okrem druhého cudzieho jazyka) taký, aký bol predkladaný na jarnom zasadaní pléna v roku 2014. Zmeny budú platné od septembra 2015.
 • Podľa informácie riaditeľa ŠPÚ pána Kratochvíla opravené RUP a ŠVP budú platné až od septembra 2015.
 • 3. 3. 2014 bola podpísané Memorandu o vzájomnej spolupráci medzi ZSŠS a Teach for Slovakia.
 • 4. 2. 2014 - stretnutie členov výboru s ministrom školstva. Témou stretnutia bolo pozvanie pána ministra na Celoslovenské zasadanie pléna, konečná úprava RUP a ŠVP, legislatívne zmeny.
 • 23. 1. 2014 - viceprezidentka Ing. Tchuríková sa zúčastnila zasadania k návrhu zákona o financovaní školstva
 • 22. 1. 2014 - list pánovi Goliášovi - INEKO, ako vyjadrenie nesúhlasu k metodike  vytvárania rebríčka škôl a k rebríčkovaniu základných škôl. Odpoveď INEKA.
 • 17. 1. 2014 - list pánovi Burjanovi k poskytovaniu údajov z Kompara firme INEKO. Odpoveď.
 • 17. 12. 2013 - stretnutie k RUP na ŠPÚ za účasti MŠVVaŠ SR, ARŠG a ZSŠS.
 • 11. 12. 2013 - rokovanie zástupcov výboru ZSŠS s riaditeľom odboru koncepcií financovania regionálneho školstva RNDr. Černým o návrhu zákona o financovaní školstva
 • 10. 12. 2013 - diskusia k Hupsovmu šlabikáru Lipka na MŠVVaŠ SR
 • Z prvej ruky - Rádio Slovensko - 5.12. 2013 - výsledky PISA 2012 - prezidentka bola hosťom relácie
 • 4. 12. 2013 - Zasadanie výboru ZSŠS
 • Správy a komentáre RTVS 2- 4. 12. 2013  - k výsledkom PISA 2012 - prezidentka bola hosť na telefóne
 • K veci - Rádio Slovensko - 3. 12. 2013 - k výsledkom PISA 2012 - prezidentka bola hosť na telefóne
 • Žiadosť MŠVVaŠ SR o stanovisko k RISu a odpoveď ZSŠS.
 • Odpoveď MŠVVaŠ SR na list z 3. 10. 2013 - učebné osnovy verzus vzdelávacie štandardy.
 • 25. 10. prezidentka sa zúčastnila na MŠVVaŠ SR prezentácie RISu - doterajšie výsledky.
 • 24. 10. bola prezidentka na rokovaní na MŠVVaŠ SR ohľadom návrhu ŠPÚ na zrušenie učebných osnov. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia viacerých organizácii. Všetci sa zhodovali v tom, že terajšie znenie štátneho vzdelávacieho programu stačí na to, aby školy vedeli podľa neho učiť. Učebné osnovy majú u nás niekoľkoročnú tradíciu a preto nie je jednoznačné ich zrušenie. ŠPÚ dostalo úlohy, ktorých splnenie je potrebné na podporu zrušenia učebných osnov.
 • Pripomienky ZSŠS k návrhu ŠVP
 • List pánovi ministrovi - ZŠ Rastislavova, Prievidza
 • 3. 10. list pánovi ministrovi - učebné osnovy verzus vzdelávacie štandardy.
 • 2. 10. sa konalo zasadanie výboru ZSŠS - výzva k členom združenia na pripomienkovania návrhu ŠPÚ na úpravu vzdelávacích štandardov.
 • 25. 9. sa prezidentka a hospodárka stretla s generálnym riaditeľom SRŠ Mgr. Krajčírom a zástupcami MŠVVaŠ SR, aby vysvetlili postoj združenia k rušeniu učebných osnov.
 • 17. 9. 2013 sa prezidentka zúčatnila zasadania parlamentného výboru NR SR pre vzdelávanie,...Obhajovala rozpísanie ŠVP na ročníky a zrušenie povinného druhého cudzieho jazyka.
 • Školenie: Sociálny dialóg, ako základ na vytvorenie dôstojnej práce v školách a školských zariadeniach - Innovation Norway - spolupráca s OZPŠaV SR
 • O 5 minút 12 na tému, čo čaká školy tento školský rok. Na diskusiu s pánom ministrom Čaplovičom a pánom Froncom reagovala prezidentka ZSŠS.
 • E-testovanie na školách - relácia v rozhlase 7. 9. 2013 - ZSŠS zastupovala prezidentka
 • Pozvánka na seminár k ochrane osobných údajov
 • Striedavá starostlivosť - usmernenie
 • 2.9.2013 v Správach a komentároch na RTVS reagovala telefonicky prezidentka k otázkam rušenia malotriedok a testovaniu piatakov.
 • Ing. Ema Mílová sa v auguste zúčastnila so zástupcami OZPŠaV SR spoločného pripomienkovania zákona z diene Ministerstva práce, rodiny a soc. veci k odobratiu rodinných prídavkov pri porušení školského poriadku. Navrhli sme, aby boli MŠVVaŠ SR zadefinové povinné body školského poriadku, ktoré musí každá základná škola zakomponovať do svojho školského poriadku  a pri porušení ktorých môže nasledovať odobratie prídavkov na dieťa. Školský poriadok je podľa nás interný predpis každej školy a teda každá má v ňom svoje špecifiká. Je ale potrebné zjednotiť podmienky odobratie financií rodine, aby školy postupovali na celom Slovensku jednotne. 
 • Závery z konferencie učiteľ 2020, bližšie informácie nájdete na www.ucitel2020.sk
 • Dňa 31. 5. 2013 bola prezidentka na spoločnosnom stretnutí na MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ohľadom Rámcových učebných plánov a Štátnych vzdelávacích programov a predniesla pripomieky za ZSŠS. Na rokovaní sa dohodlo, že budú materiály sprístupnené na webovej stránke ŠPÚ na pripomienkovanie. Prosíme Vás, aby ste si materiály naštudovali a dávali pripomienky za organizácie - školy.
 • Podali sme pripomienky k Správe o stave školstva
 • Depistážne dotazníky - bol nám vysvetlený účel vyplnenia depistážnych dotazníkov. V rámci Slovenska by sa mal zistiť počet žiakov s rôznymi problémami v školách. Na základe toho sa bude pokračovať v zlepšení podmienok výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP), čo by malo mať vplyv na rýchlosť a kvalitu vyšetrenia detí. Projekt sa má dotknuť aj priamo výchovných poradcov na školách a zlepšenia ich podmienok. Vzhľadom k tomu by bolo potrebné, aby všetky školy pristúpili k depistážnemu prieskumu zodpovedne.
 • 30. 5. 2013 - zúčastnili sme stretnutia iniciatívy Učiteľ 2020
 • 29. 5. 2013 - pripomienkovali sme novelu školského zákona - Portál právnych predpisov
 • Iniciatíva Učiteľ 2020 organizuje dňa 4. 6. 2013 o 14.00 hod. v aule Univerzity Komenského konferenciu k Správe o stave školstva
 • 16. 5. - 17. 5. 2013 sa prezidentka a hospodárka zúčastnila valného zhromaždenia Asociace ředitelu základních škol ČR. Prezidentka vystúpila s prípevkom o histórii a súčasnosti činoosti ZSŠS.
 • 13. 5. 2013 sa prezidentka zúčastnila tlačovej besedy k novému národnému projektu NUCEMu.
 • 29. 4. 2013 sa predsedníčka zúčastnila prvej diskusie k Správe o stave školstva na Slovensku. Keďže diskusie sa zúčastnilo široké spektrum, pán minister prisľúbili pripomienkovanie správy v menších skupinách.
 • 19. 4. 2013 stretnutie s OZPŠaV k Správe o stave školstva
 • 15. 4. 2013 vystúpila predsedníčka v diskusnej relácii Z prvej ruky  v rozhlase
 • 14. 4. 2013 vystúpila predsedníčka združenia v relácii o 5 minút dvanásť v STV.
 • 8. 4. 2013 sme sa zúčastnili opätovného stretnutia zástupcov MŠVVaŠ SR a ŠPÚ. Stretnutie sa týkalo Rámcových učebných plánov rozpísaných na ročníky.
 • 11. 2. 2013 sme sa zúčastnili stretnutia zástupcov MŠVVaŠ SR a ŠPÚ. Stretnutie sa týkalo Rámcových učebných plánov rozpísaných na ročníky.
 • 20. 3. 2013 sme poslali mailom pripomienky k zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch. Pozrite si naše pripomienky.
 • 15. 3. 2013 sa konala konferencia organizovaná OZPŠaV s názvom Slovenské školstvo v čase krízy .... Za združenie vystúpila predsedníčka a pomenoval nedostatky súčasného základného školstva. Všetvi diskutujúci v oblasti problémov základného školstva sa zhodli na problémoch a navrhli množstvo riešení. Záujme o konferenciu neprejavili pozvaní hostia - zástupcovia ministerstiev a premier SR. 
 • 12. 3. 2013   podpredsedníčka združenia sa zúčastnila pripomienkovania zákona o financovaní školstva.Pozrite si naše pripomienky.
 • Dňa 27. 2. 2013 sme sa zúčastnili pripomienkovania RUP za prítmnosti zástupcov MŠVVaŠ SR a ŠPÚ.
 • Výzva vláde SR, ktorú podpísali OZ PŠaV a partnerské reprezentatívne organizácie školstva.
 • 4. 2. 2013 boli na rokovaní s predsedníčkou ZSŠS zástupcovia premetovej komisie Človek a svet práce Prof. Ing. Tomáš Kozík a PaedDr. Jozef Kuzma. Dohodli sme sa na ďalšej spolupráci pri posudzovaní obsahového a výkonového štandardu predmetov danej vzdelávacej oblasti.
 • Dňa 30.1.2013 sa predsedníčka ZSŠS zúčastnila spoločného zasadania OZPŠaV SR a partnerských reprezentatívnych organizácií v školstve a spoločne podpísali výzvu vláde SR.
 • Začína sa Zlatý Ámos - plagát a prihláška
 • Na základe vzájomnje spolupráce s OZPŠaV SR sa môžu naši členovia zúčastniť školení organizovaných odbormi v projekte Innovation Norway - prezentácia a informácie
 • Dňa 23. 1. 2013 sa členovia výboru ZSŠS Mgr. Alena Petáková, Ing. Ema Mílová, PaedDr. Andrea Pitoňáková, Mgr. Pavol Halák a Ing. Ľudovít Arvay zúčastnili pracovného stretnutia so zástupcami ŠPÚ ohľadom návrhu úpravy rámcových učebných plánov.
 • Dňa 16. 1. 2013 sa predsedníčka ZSŠS zúčastnila rokovania OZPŠVaŠ SR a stavovských organizácií. Spolu rokovali o znení Výzvy vláde SR a o projekte Inovation Norway.
 • Dňa 20. 12. 2012 sa členovia výboru ZSŠS zúčastnili rokovania s pánom ministrom. Rokovali o pokračovaní prác na Štátnych vzdelávacích programoch, vyslovili poďakovanie nad zakúpením planéty vedomosti pre všetky školy, vyjadrili nespokojnosť s novým nariadením vlády ohľadom financovania originálnych kompetencií a ŠKD, vyjadrili nespokojnosť so zavedením troch hodín telesnej výchovy. V rozhovore sa dotkli aj otázok štrajku a požiadaviek pedagógov.
  Pán minister požiadal pána generálneho riaditeľa SRŠ, aby sa stretol s členmi výboru dňa 21. 12.  na vysvetlenie nového nariadenia vlády. Stretnutie sa uskutočnilo a bolo nám vysvetlené, že do systému ide viac financií a že k nápočtu na ŠKD si treba pripočítať aj nápočet na kapitálové výdavky a údržbu budov. Pri konkrétnom prepočte Vašej školy zistíte, že je to tak, ale otázkou zostáva, či Vám obec všetky financie dá. Takže záleží od jednotlivých obcí ako sa zachovajú.
 • Dňa 10. 12. 2012 sa konalo v Bratislave stretnutie stretnutie riaditeľov gymnázií a základných škôl ohľadom situácie na školách spojené so štrajkom niektorých škôl.
 • Zaujímavé výsledky z prieskumu OZ Manageria v oblasti školstva - porovnanie Slovenska s krajinami OECD
 • 21. 11. sa uskutočnilo stretnutie zástupcov OZPŠaV a sociálnych partnerov. Počas stretnutia sa uskutočnila tlačová beseda, na ktorej vystupila i predsedníčka ZSŠS.
 • Dňa 13. 11. predsedníčka bola hosťom programu "K veci" v Slovenskom rozhlase na tému sloboda v škole, sloboda učiteľa.
 • Predsedníčka združenia sa 7. 11. zúčastnila na MŠVVaŠ SR rokovania o možnosti zavedenia nového predmetu Mladý záchranár. Vyjadrila nesúhlas so zavedením nového povinného predmetu v ŠVP. Obsah predmetu sa už teraz realizuje v prierezových témach, na účelových cvičeniach, didaktických hrách, hrách v prírode  a v niektorých predmetoch. V rámci disponibilných hodín si ho škola môže zvoliť ako predmet, ktorý je súčasťou Školského vzdelávacieho programu.
 • správa o činnosti výboru v rokoch 2008 - 2012
 • Podporné stanovisko ZSŠS k podmienke priemeru 2,00 pri prijímaní na gymnáziá
 • Spolupráca s MŠVVaŠ SR na realizácii projektu "EduArt" a odpoveď ZSŠS
 • 24.9. 2012 stretnutie predsedníčky ZSŠS s generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva MŠVVaŚ SR Mgr. Zdenkom Krajčírom
 • 20. 9. 2012 stretnutie predsedníčky ZSŠS s OZ PŠaV
 • 17. 9. 2012 stretnutie predsedníčky ZSŠS s riaditeľom ŠPÚ PaedDr. Viliamom Kratochvílom, PhD. a námestníčkou ŠPÚ PaedDr. Katarínou Vaškaninovou - štátny vzdelávací program a pohľad späť - zmeny a úpravy.
 • 4. 9. 2012 stretnutie predsedníčky s OZ PŠaV - štrajk zamestnancov školstva
 • Lista pána ministra k návrhu rámcových učebných plánov
 • 23.5. 2012 sa predsedníčka zúčastnila na MŠVVaŠ SR rokovania ohľadom návrhu nových rámcových učebných plánov a zmeny štruktúry ŠVP. Na rokovaní sa dohodlo, že nové učebné plány spolu s úpravou obsahu jednotlivých predmetov sa pripravia až k školskému roku 2013/2014. Pre budúci školský rok 2012/2013 platia oba doteraz existujúce varianty učebných plánov - list pánovi ministrovi.
 • Materiály na pripomienkovanie z rokovania po krajoch - štruktúra ŠVP a rámcový učebný plán. Pripomienky posielajte na adresu: petakova@skolalamac.sk alebo píšte do knihy návštev do 20. 5. 2012.
 • Experimentálna Geografická olympiáda pre žiakov II. stupňa základných škôl
 • ospravedlnenie pána ministra za neúčasť na zasadaní pléna
 • ZSŠS podpísalo participačný list s OZ PŠaV v projekte ś názvom "Sociálny dialóg, ako základ na vytvorenie dôstojnej práce v školách a školských zariadeniach", financovaného z grantu Innovation Norway 
 • Predsedníčka združenia sa zúčastnila spoločného rokovania zástupcov OZ PŠaV a zástupcov zamestnávateľov dňa 20. 3. 2012.
 • Výbor ZSŠS začal spoluprácu s firmou Agemsoft. V najbližších dňoch dostanete list ZSŠS, v ktorom sa dozviete viac o forme spolupráce. (Edulab - digitálne vzdelávanie) 
 • Stanovisko združenia k návrhu zmemy sústavy študijných odborov pedagogického smeru na vysokých školách
 • Dušan Čaplovič, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport - Čo treba urýchlene urobiť  v našom regionálnom školstve
 • Správa o činnosti výboru
 • Odpoveď MŠVVaŠ SR na  list o nezávislej ŠŠI
 • Nezávislá ŠŠI - list MŠVVaŠ SR
 • Odpoveď MŠVVaŠ SR na list - závery zo zasadania pléna
 • Závery zo zasadanie pléna - list MŠVVaŠ SR
 • Testovanie 9 - pripomienky ZSŠS a odpoveď NUCEMu
  ( prvá strana, druhá strana, tretia strana
 • List MŠVVaŠ SR -  regionálna výchova ako prierezová téma
 • list ZSŠS adresovaný MŠVVaŠ SR - regionálna výchova ako prierezová téma
 • List MŠVVaŠ SR - vytvorenie web stránky na registráciu organizácií poskytujúcich výchovné alebo vzdelávacie programy pre školy.
 • Na základe novej legislatívy sú aj základné školy povinné zverejňovať  všetky výdavky. Pomoc nájde na http://zmluvy.egov.sk/content/cennik. Pre školy je uvedená špeciálna cena.
 • Odpoveď MŠVVaŠ SR na list (osemročné gymnáziá)
 • Osemročné gymnáziá (list MŠVVaŠ SR)
 • Návrh ZSŠS na členov do expertných skupín
 • List MŠVVaŠ SR (14. september 2010)
 • Odpoveď na list MŠVVaŠ SR (24. september 2010)
 • List novému pánovi ministrovi(17. august 2010)
 • Doložka na koncoročnom vysvedčení, ak žiak dostal polročné vysvedčenie na inej škole: „Výsledky hodnotenia za I. polrok šk.r......sú uvedené na polročnom vysvedčení, ktoré vydala škola ....“
 • Odpoveď MŠ SR ohľadom príplatku triedneho a uvádzajúceho učiteľa (tu)
 • List MŠ SR o príplatkoch triednych a uvádzajúcich učiteľoch (tu)
 • Vzdelávania pre vedúcich pedagogických zamestnancov (tu) - návrhy na obsahové zameranie treba poslať do 20.5. 2010  (lubelec@cdv.uniba.sk)
 • na stránke www.mpc-edu.sk je ponuka vzdelávacích podujatí MPC
 • MPC pripravilo pre nás návrh plánu vzdelávania zamestnancov  ( tu )
 • Otvorený list SDĽ  (tu )
 • nultý ročník - list ZSŠS adresovaný MŠ SR (tu)
 • nultý ročník - odpoveď MŠ SR (tu)
 • príplatok za triedníctvo - list ZSŠS adresovaný MŠ SR (tu)
   
   
   
   
 •  
   
   
  (c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web