obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Hlavná stránka
Združenie
Aktuality
Výbor ZSŠS
Dokumenty
+ Zápisnice
+ Prezentácie
- Celoslovenské stretnutia
   2019 november
   2019 máj
   2018 október
   2018 máj
   2017 november
   2017 máj
   2016 november
   2016 máj
   2015 október
   2015 máj
   2014 november
   2014 apríl
   2013 november
   2013 apríl
   2012 október
   2012 máj
   2011 november
   2011 máj
   2010 november
   2010 apríl
   2009 október
   2009 apríl
   2008 november
Členské príspevky
Školenia
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Združenie základných škôl Slovenska


 
 
 
 
Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme predstavili organizáciu, ktorej poslaním je v spolupráci so zodpovednými pracovníkmi školstva diskutovať a spoločne riešiť dôležité aktuálne problémy v oblasti regionálneho školstva.
V zmysle stanov Združenia základných škôl Slovenska (v skratke ZZŠS) je združenie - nepolitické, nezávislé, otvorené a demokratické zoskupenie právnických osôb, ktoré vzniklo na základe spontánnej iniciatívy a potreby zakladateľov podporovať rozvoj škôl s právnou subjektivitou .
V rámci svojej pôsobnosti združuje základné školy s právnou subjektivitou z celého Slovenska..  
Vzniklo v roku 1994, presnejšie 14. apríla 1994 pod názvom Združenie samosprávnych škôl Slovenska, v Trenčianskych Tepliciach na zakladajúcej schôdzi prvých členov. Zakladajúcimi členmi boli predovšetkým bratislavské školy, ktoré prešli na právnu subjektivitu ako prvé. V tom čase považovali riaditelia nového typu škôl za mimoriadne dôležité stretávať sa, vzájomne sa informovať, vymieňať si skúsenosti a radiť si navzájom. Možno povedať, že to cítili ako nutnosť, nakoľko informácií bolo málo a chýbala adekvátna legislatíva. V roku 2014 pri príležitosti 20. výročia vzniku združenia prijalo plénum zmenu názvu na Združenie základných škôl Slovenska.
 
Združenie bolo zaregistrované na bývalom Okresnom úrade v Bratislave. Má svoje stanovy, svoj rokovací poriadok, volebný poriadok, zásady hospodárenia a agendu. Majetkom združenia sú finančné prostriedky z členských príspevkov a sponzorských darov.
 
V článku 1 stanov združenia je zadefinovaný účel pôsobenia a predmet činnosti združenia takto:
  1. Prehlbovanie právnych a administratívnych znalostí v súvislosti s existenciou a činnosťou združených subjektov.
  2. Výmena informácií.
  3. Koordinácia aktivít združených subjektov v celej oblasti činnosti.
  4. Podpora a pomoc školám usilujúcim sa o právnu subjektivitu.
Obsah uvedeného sa v priebehu rokov postupne menil, nadobúdal nový charakter i rozmer. Možno povedať, že aj dnes považujú riaditelia základných škôl s právnou subjektivitou združenie za organizáciu, ktorá má svoj význam i dôležité postavenie v spoločnosti.
Plenárne zasadnutia združenia (konferencie), ktoré sa konajú vždy na jar a na jeseň vytvárajú priestor na odborné prednášky prizývaných hostí z MŠVVaŚ SR, ŠPÚ, ŠŠI, OZPŠaV, ZMOSu, ako aj nižších samosprávnych orgánov. Diskutované bývajú vždy aktuálne problémy školstva.
 
Členstvo:  
Členom združenia môže byť právnická osoba – škola, ktorá súhlasí so stanovami. Školu zastupuje na rokovaniach jej štatutárny zástupca, t.j. riaditeľ.
Členstvo vzniká podaním prihlášky a zaplatením členského príspevku, ktorý činí 50,- € na jeden rok. Počet členov združenia sa mení. Podľa poslednej informácie od hospodárky združenia má združenie 364 členov z celej republiky.  
V roku 1999 bol vydaný doplnok č.1 k stanovám, ktorý dopĺňa článok 2 – Podmienky členstva v združení. Podľa neho členom združenia môže byť aj čestný člen, ktorý už nie je štatutárnym zástupcom právnickej osoby (školy), ale v minulosti ju v združení zastupoval. Takýto člen sa môže zúčastňovať zasadnutí, ale nie je povinný platiť členské príspevky, nemá právo voliť a byť volený do orgánov zduženia.
 
Orgány združenia:
  1. Plénum
  2. Výkonný výbor – 5 členov vrátane predsedu 
  3. Sekretariát 
  4. Kontrolná skupina
V roku 2003, na konferencii v Modre, bol okrem výkonného výboru na návrh členov združenia zvolený rozšírený výbor v počte 11 členov. Sú to volení zástupcovia jednotlivých krajov Slovenska, pričom štyria sú z Bratislavského kraja. Rozšírenie výboru bolo prirodzenou potrebou, nakoľko počet členov združenia stále narastá. Funkčné obdobie výboru je štvorročné.
 
Štatutárnym orgánom združenia je prezident V tomto volebnom období je ním Mgr. Alena Petáková, riaditeľka ZŠ v Bratislave, kde je aj súčasné sídlo združenia. Sídlo združenia sa zvyčajne mení a zhoduje s miestom pôsobenia predsedu združenia.
 
Združenie základných škôl Slovenska má záujem konštruktívne riešiť aktuálne problémy. Skúsenosti riaditeľov z praxe a „pohľad zdola“ môže byť prínosom pre rozvoj školstva, skvalitňovanie edukačného procesu i jeho zabezpečenia.
 
Mgr. Alena Petáková, prezidentka ZZŠS  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web