obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Hlavná stránka
Združenie
Aktuality
Výbor ZSŠS
Dokumenty
+ Zápisnice
+ Prezentácie
+ Celoslovenské stretnutia
Členské príspevky
Školenia
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Združenie základných škôl Slovenska


 
 
 
 
Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme predstavili organizáciu, ktorej poslaním je v spolupráci so zodpovednými pracovníkmi školstva diskutovať a spoločne riešiť dôležité aktuálne problémy v oblasti regionálneho školstva.
V zmysle stanov Združenia základných škôl Slovenska (v skratke ZZŠS) je združenie - nepolitické, nezávislé, otvorené a demokratické zoskupenie právnických osôb, ktoré vzniklo na základe spontánnej iniciatívy a potreby zakladateľov podporovať rozvoj škôl s právnou subjektivitou .
V rámci svojej pôsobnosti združuje základné školy s právnou subjektivitou z celého Slovenska..  
Vzniklo v roku 1994, presnejšie 14. apríla 1994 pod názvom Združenie samosprávnych škôl Slovenska, v Trenčianskych Tepliciach na zakladajúcej schôdzi prvých členov. Zakladajúcimi členmi boli predovšetkým bratislavské školy, ktoré prešli na právnu subjektivitu ako prvé. V tom čase považovali riaditelia nového typu škôl za mimoriadne dôležité stretávať sa, vzájomne sa informovať, vymieňať si skúsenosti a radiť si navzájom. Možno povedať, že to cítili ako nutnosť, nakoľko informácií bolo málo a chýbala adekvátna legislatíva. V roku 2014 pri príležitosti 20. výročia vzniku združenia prijalo plénum zmenu názvu na Združenie základných škôl Slovenska.
 
Združenie bolo zaregistrované na bývalom Okresnom úrade v Bratislave. Má svoje stanovy, svoj rokovací poriadok, volebný poriadok, zásady hospodárenia a agendu. Majetkom združenia sú finančné prostriedky z členských príspevkov a sponzorských darov.
 
V článku 1 stanov združenia je zadefinovaný účel pôsobenia a predmet činnosti združenia takto:
  1. Prehlbovanie právnych a administratívnych znalostí v súvislosti s existenciou a činnosťou združených subjektov.
  2. Výmena informácií.
  3. Koordinácia aktivít združených subjektov v celej oblasti činnosti.
  4. Podpora a pomoc školám usilujúcim sa o právnu subjektivitu.
Obsah uvedeného sa v priebehu rokov postupne menil, nadobúdal nový charakter i rozmer. Možno povedať, že aj dnes považujú riaditelia základných škôl s právnou subjektivitou združenie za organizáciu, ktorá má svoj význam i dôležité postavenie v spoločnosti.
Plenárne zasadnutia združenia (konferencie), ktoré sa konajú vždy na jar a na jeseň vytvárajú priestor na odborné prednášky prizývaných hostí z MŠVVaŚ SR, ŠPÚ, ŠŠI, OZPŠaV, ZMOSu, ako aj nižších samosprávnych orgánov. Diskutované bývajú vždy aktuálne problémy školstva.
 
Členstvo:  
Členom združenia môže byť právnická osoba – škola, ktorá súhlasí so stanovami. Školu zastupuje na rokovaniach jej štatutárny zástupca, t.j. riaditeľ.
Členstvo vzniká podaním prihlášky a zaplatením členského príspevku, ktorý činí 50,- € na jeden rok. Počet členov združenia sa mení. Podľa poslednej informácie od hospodárky združenia má združenie 364 členov z celej republiky.  
V roku 1999 bol vydaný doplnok č.1 k stanovám, ktorý dopĺňa článok 2 – Podmienky členstva v združení. Podľa neho členom združenia môže byť aj čestný člen, ktorý už nie je štatutárnym zástupcom právnickej osoby (školy), ale v minulosti ju v združení zastupoval. Takýto člen sa môže zúčastňovať zasadnutí, ale nie je povinný platiť členské príspevky, nemá právo voliť a byť volený do orgánov zduženia.
 
Orgány združenia:
  1. Plénum
  2. Výkonný výbor – 5 členov vrátane predsedu 
  3. Sekretariát 
  4. Kontrolná skupina
V roku 2003, na konferencii v Modre, bol okrem výkonného výboru na návrh členov združenia zvolený rozšírený výbor v počte 11 členov. Sú to volení zástupcovia jednotlivých krajov Slovenska, pričom štyria sú z Bratislavského kraja. Rozšírenie výboru bolo prirodzenou potrebou, nakoľko počet členov združenia stále narastá. Funkčné obdobie výboru je štvorročné.
 
Štatutárnym orgánom združenia je prezident V tomto volebnom období je ním Mgr. Alena Petáková, riaditeľka ZŠ v Bratislave, kde je aj súčasné sídlo združenia. Sídlo združenia sa zvyčajne mení a zhoduje s miestom pôsobenia predsedu združenia.
 
Združenie základných škôl Slovenska má záujem konštruktívne riešiť aktuálne problémy. Skúsenosti riaditeľov z praxe a „pohľad zdola“ môže byť prínosom pre rozvoj školstva, skvalitňovanie edukačného procesu i jeho zabezpečenia.
 
Mgr. Alena Petáková, prezidentka ZZŠS  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web