obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Hlavná stránka
Združenie
Aktuality
Výbor ZSŠS
Stanovy
Dokumenty
+ Zápisnice
+ Prezentácie
+ Celoslovenské stretnutia
Členské príspevky
EDULAB
Školenia
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Združenie samosprávnych škôl Slovenska


 
 
 
 
Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme predstavili organizáciu, ktorej poslaním je v spolupráci so zodpovednými pracovníkmi školstva diskutovať a spoločne riešiť dôležité aktuálne problémy v oblasti regionálneho školstva.
V zmysle stanov Združenia samosprávnych škôl Slovenska (v skratke ZSŠS) je združenie - nepolitické, nezávislé, otvorené a demokratické zoskupenie právnických osôb, ktoré vzniklo na základe spontánnej iniciatívy a potreby zakladateľov podporovať rozvoj škôl s právnou subjektivitou .
V rámci svojej pôsobnosti združuje základné školy s právnou subjektivitou z celého Slovenska..  
Vzniklo v roku 1994, presnejšie 14. apríla 1994, v Trenčianskych Tepliciach na zakladajúcej schôdzi prvých členov. Zakladajúcimi členmi boli predovšetkým bratislavské školy, ktoré prešli na právnu subjektivitu ako prvé. V tom čase považovali riaditelia nového typu škôl za mimoriadne dôležité stretávať sa, vzájomne sa informovať, vymieňať si skúsenosti a radiť si navzájom. Možno povedať, že to cítili ako nutnosť, nakoľko informácií bolo málo a chýbala adekvátna legislatíva.
 
Združenie bolo zaregistrované na bývalom Okresnom úrade v Bratislave. Má svoje stanovy, svoj rokovací poriadok, volebný poriadok, zásady hospodárenia a agendu. Majetkom združenia sú finančné prostriedky z členských príspevkov a sponzorských darov.
 
V článku 1 stanov združenia je zadefinovaný účel pôsobenia a predmet činnosti združenia takto:
  1. Prehlbovanie právnych a administratívnych znalostí v súvislosti s existenciou a činnosťou združených subjektov.
  2. Výmena informácií.
  3. Koordinácia aktivít združených subjektov v celej oblasti činnosti.
  4. Podpora a pomoc školám usilujúcim sa o právnu subjektivitu.
Obsah uvedeného sa v priebehu rokov postupne menil, nadobúdal nový charakter i rozmer. Možno povedať, že aj dnes považujú riaditelia základných škôl s právnou subjektivitou združenie za organizáciu, ktorá má svoj význam i dôležité postavenie v spoločnosti.
Plenárne zasadnutia združenia (konferencie), ktoré sa konajú vždy na jar a na jeseň vytvárajú priestor na odborné prednášky prizývaných hostí z MŠVVaŚ SR, ŠPÚ, ŠŠI, OZPŠaV, ZMOSu, ako aj nižších samosprávnych orgánov. Diskutované bývajú vždy aktuálne problémy školstva.
 
Členstvo:  
Členom združenia môže byť právnická osoba – škola, ktorá súhlasí so stanovami. Školu zastupuje na rokovaniach jej štatutárny zástupca, t.j. riaditeľ.
Členstvo vzniká podaním prihlášky a zaplatením členského príspevku, ktorý činí 50,- € na jeden rok. Počet členov združenia sa mení. Podľa poslednej informácie od hospodárky združenia má združenie 250 členov z celej republiky.  
V roku 1999 bol vydaný doplnok č.1 k stanovám, ktorý dopĺňa článok 2 – Podmienky členstva v združení. Podľa neho členom združenia môže byť aj čestný člen, ktorý už nie je štatutárnym zástupcom právnickej osoby (školy), ale v minulosti ju v združení zastupoval. Takýto člen sa môže zúčastňovať zasadnutí, ale nie je povinný platiť členské príspevky, nemá právo voliť a byť volený do orgánov zduženia.
 
Orgány združenia:
  1. Plénum
  2. Výkonný výbor – 5 členov vrátane predsedu 
  3. Sekretariát 
  4. Kontrolná skupina
V roku 2003, na konferencii v Modre, bol okrem výkonného výboru na návrh členov združenia zvolený rozšírený výbor v počte 11 členov. Sú to volení zástupcovia jednotlivých krajov Slovenska, pričom štyria sú z Bratislavského kraja. Rozšírenie výboru bolo prirodzenou potrebou, nakoľko počet členov združenia stále narastá. Funkčné obdobie výboru je štvorročné.
 
Štatutárnym orgánom združenia je predseda. V tomto volebnom období je ním Mgr. Alena Petáková, riaditeľka ZŠ v Bratislave, kde je aj súčasné sídlo združenia. Sídlo združenia sa zvyčajne mení a zhoduje s miestom pôsobenia predsedu združenia.
Na posledných zasadnutiach pléna sa hovorilo o možnej zmene organizačnej štruktúry združenia, prípadne o jeho transformácii na zväz. Dôvodom nie je len rastúci počet členov, ale hlavne efektívnejšie riešenie aktuálnych problémov v školstve (často na úrovni samosprávny) a tiež rastúca nespokojnosť členov s akceptáciou združenia v štátnej správe v školstve.
Na konferencii v Dudinciach v novembri 2007 len potvrdila uvedenú skutočnosť. Na rokovanie boli prizvaní viacerí zástupcovia ministerstva školstva i ŠPÚ. Nedostavili sa. Niektorí sa ospravedlnili pár dní pred začiatkom konferencie. Písomne reagoval len Mgr. Zdenko Krajčír, zastupujúci generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva. Vtedajší predseda združenia Mgr. Ľubomír Štiglic prečítal list adresovaný členom združenia v plnom znení. V spomenutom liste pisateľ pozdravuje rokovanie pléna ZSŠS a zároveň s poľutovaním ospravedlňuje svoju neúčasť na rokovaní i neúčasť ostatných pozvaných riadiacich pracovníkov MŠ SR zo sekcie financovania z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Plénum združenia s nevôľou prijalo obsah listu. Zaviazalo predsedajúceho tlmočiť MŠ SR rozhorčenie nad neúčasťou jeho pracovníkov na rokovaní.
Čo dodať na záver?  
Možno otázky. Je regionálne školstvo, hlavne tzv. malé školy – ZŠ a MŠ, predmetom záujmu len samosprávy? Aká je predstava zodpovedných inštitúcií na úrovni štátu o spolupráci so štátnymi školami? Kto a kedy je vhodným partnerom na rokovanie?
Chceme zdôrazniť, že Združenie samosprávnych škôl Slovenska má záujem konštruktívne riešiť aktuálne problémy. Skúsenosti riaditeľov z praxe a „pohľad zdola“ môže byť prínosom pre rozvoj školstva, skvalitňovanie edukačného procesu i jeho zabezpečenia.
 
PaedDr. Mária Andrisová, podpredsedníčka ZSŠS  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte Váš Web